Tarkistettu ehdotus

Tarkistettu yleiskaavaehdotus on pitkälti saman sisältöinen kuin lautakunnan marraskuussa 2015 hyväksymä kaavaehdotus.

Yleiskaava esittää Helsingistä tiivistä kaupunkia, jonka useita keskuksia yhdistää raideliikenne. Kantakaupunki laajenisi kaupunkibulevardeiksi muutettujen moottoritiemäisten väylien varsille. Helsinki olisi edelleen vihreä kaupunki, jonka vahvuuksia olisivat kaupunkimetsät ja kulttuuriympäristöt.

Uudesta rakentamisesta karkeasti ottaen kolmannes on sijoitettu kaupunkibulevardien varsille laajenevaan kantakaupunkiin, kolmannes täydennysrakentamisena erityisesti raideliikenteen solmukohtiin ja kolmannes uusille rakentamisalueille, kuten Malmin lentokentälle.

Ehdotukseen on tehty joitakin tarkennuksia lausuntojen ja muistutusten sekä jatkoselvitysten pohjalta. Kaavakartassa joitakin karttaruutuja on muutettu asuntovaltaisesta alueesta viheralueiksi ja toimitila-alueiksi.

Yleiskaavaehdotus oli nähtävillä 29.1.2016 saakka muistutuksia ja lausuntoja varten. Ehdotuksesta tehtiin nähtävilläoloaikana 1 444 muistutusta ja lausuntoja annettiin 45 kappaletta.

Muistutukset koskivat pääosin ehdotukseen sisältyviä uusia rakentamisalueita. Niiden katsottiin vähentävän virkistys- ja viheralueita sekä heikentävän kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Yksittäisiä alueita koskevissa muistutuksissa korostuivat Vantaanjokilaakson lähialueet, Keskuspuisto, Käpylä, Kumpula, Vartiosaari ja Lauttasaari sekä Tuomarinkylä ja Malmin lentokenttä. Ehdotus sai myös kiitosta – esimerkiksi usean opiskelijajärjestön yhteisessä muistutuksessa todettiin, että yleiskaavaratkaisu kannustaa jäämään Helsinkiin asumaan valmistumisen jälkeen.

Viranomaisilta saaduissa lausunnoissa yleiskaavan tavoitteita kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja raideliikenteen kehittämisestä pidettiin pääsääntöisesti hyvinä. Esimerkiksi ympäristöministeriö katsoi ehdotuksen antavan hyvän perustan väestönkasvuun varautumiseen sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Ministeriö myös piti yleiskaavan yleispiirteisyyttä korostavaa esitystapaa hyvänä. Monissa lausunnoissa ehdotuksen rakentamisalueita kuitenkin kyseenalaistettiin, ja esiin nousi esimerkiksi huoli viheralueiden riittävyydestä ja kaupunkibulevardien toimivuudesta.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.6.2016 Helsingin tarkistetusta yleiskaavaehdotuksesta. Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Helsingin kaupunginhallitukselle yleiskaavan hyväksymistä. Lautakunta teki muutamia muutoksia yleiskaavakartan merkintöihin. Pääsääntöisesti muutokset lisäävät virkistys- ja viheralueiden määrää Lauttasaaressa, keskuspuistossa sekä Uutelassa Vuosaaressa. Lautakunnan yleiskaavapäätös oli yksimielinen. Tarkat tiedot lautakunnan tekemistä muutoksista on listattu kokouksen viralliseen päätöstiedotteeseen: Päätöstiedote lautakunnan 14.6. kokouksesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Helsingin uuden yleiskaavan 17. lokakuuta kokouksessaan. Päätöstiedote kokouksesta. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan 26.10.2016. Päätöstiedote kokouksesta. Yleiskaavalle valmistellaan myös toteuttamisohjelma, jossa esitetään järjestys ja aikataulu yleiskaavaa toteuttavalle suunnittelulle.

Tarkistetun yleiskaavaehdotuksen aineistot