Osallistuminen

Yleiskaavan valmisteluun voi osallistua koko suunnitteluprosessin ajan useilla eri tavoilla: tulemalla mukaan tilaisuuksiin, osallistumalla verkkokeskusteluun, ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin tai jättämällä mielipiteen virallisina nähtävilläoloaikoina. Tavoitteena on, että kaikki asiasta kiinnostuneet saavat tietoa suunnittelusta ja voivat osallistua keskusteluun Helsingin tulevaisuudesta.

Aineistot laitetaan virallisesti nähtäville vähintään kolmessa eri vaiheessa: työohjelman ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmistuttua (22.11.2012–23.1.2013) sekä kaavaluonnos- ja -ehdotusvaiheissa. Nähtävilläoloaikoina järjestetään info- ja keskustelutilaisuuksia ja suunnitelmista on mahdollisuus esittää mielipiteitä. Aineistot ovat nähtävillä neljän viikon ajan vähintään seuraavissa paikoissa:

 • Virka Info, Helsingin kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 • Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytila Laituri, Narinkka 2
 • kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivut www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt

Lisäksi järjestetään muita vuorovaikutteisia tapahtumia kuten seminaareja, työpajoja, keskustelutilaisuuksia sekä henkilökohtaisia tapaamisia. Prosessin käynnistää kaikille avoin seminaarisarja kaupungin tulevaisuudesta ja yleiskaavan eri teemoista. Seminaarit järjestetään marraskuun 2012 ja toukokuun 2013 välisenä aikana. Teemoja käsitellään myös pienemmissä erityiskohderyhmille suunnatuissa tilaisuuksissa. Yleiskaava on esillä myös huhtikuussa 2013 Laiturilla järjestettävillä kaupunkisuunnittelumessuilla.

Ylleiskaavan verkkosivujen blogi avaa näkökulmia kaupungin kasvuun ja yleiskaavan teemoihin. Blogiin kirjoittavat hankkeen valmistelijat ja eri alojen asiantuntijat. Myös kaikki osalliset voivat ehdottaa käsiteltäviä aiheita. Jokaisen kirjoituksen yhteyteen avataan keskustelu.

Mistä saan tietoa?

Yleiskaavaan liittyvä tieto on koottu näille verkkosivuille osoitteeseen www.yleiskaava.fi. Sivuilla voi tutustua aineistoihin ja seurata suunnittelun etenemistä. Hankkeen kaikki asiakirjat löytyvät kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilta www.hel.fi/ksv kohdasta Suunnitelmat kartalla.

Nähtävillä oleva aineisto löytyy verkkosivuilta www.hel.fi/suunnitelmat. Nähtävilläoloajoista tiedotetaan myös lehti-ilmoituksilla vähintään tämänhetkisissä kaupunginvaltuuston hyväksymissä ilmoituslehdissä (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja Metro). Tarpeen mukaan käytetään myös eri kaupunginosissa ilmestyviä alueellisia lehtiä.

Lehti-ilmoituksia voidaan julkaista lisäksi yleiskaavaan liittyvistä tapahtumista ja keskustelutilaisuuksista. Tilaisuuksista tiedotetaan myös kaupunkisuunnitteluviraston ylläpitämällä Facebook-sivulla www.facebook.com/helsinkisuunnittelee.

Tietoa kaavoituksesta saa vuosittain keväällä julkaistavasta kaavoituskatsauksesta. Ajankohtaista tietoa saa vuorovaikutussuunnittelijoilta tai yleiskaavaa valmistelevilta suunnittelijoilta, joihin voi olla henkilökohtaisesti yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla.

Ketkä voivat osallistua?

Yleiskaavatyöhön toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi kaikki asiasta kiinnostuneet. Asukkaiden, yritysten, oppilaitosten, yhdistysten ja muiden Helsinkiä ajattelevien toimijoiden asiantuntemus on tärkessä roolissa kaavan valmistelussa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat kaava-alueen ja sen vaikutusalueen maanomistajat ja -haltijat, asukkaat ja asuinosake- ja kiinteistöyhtiöt, alueella toimivat yritykset ja elinkeinon harjoittajat ja työssäkäyvät eli kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat yhdistykset, järjestöt ja yhteisöt, jotka toimivat alueella. Osallisia ovat myös viranomaiset, joiden toimialaa kaavassa käsitellään. Lakisääteisesti osallisia ovat ainakin:

 • Asukkaat, työssäkäyvät, opiskelijat
 • Yritykset
 • Asukasyhdistykset ja muut kansalaisjärjestöt
 • Erilaiset muut yhteisöt
 • Helsingin kaupungin virastot ja laitokset
 • Helsingin seudun kuntayhtymät
 • Naapurikunnat ja Helsingin seudun muut kunnat
 • Valtion viranomaiset
 • Muut viranomaiset ja julkisyhteisöt

Lue lisää:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma – Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua? (pdf)