Aineistot

2018 Voimaan tullut yleiskaava

5.12.2018 voimaan tulleen yleiskaavan päivitetty kaavakartta

Yleiskaavan selostus

2016 Tarkistettu kaavaehdotus

Tarkistetun yleiskaavaehdotuksen selostus: Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava.  Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2016:3. Kslk 14.6.2016

Tarkistetun yleiskaavaehdotuksen kaavakartta. Kslk 14.6.2016.

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:8. Kslk 14.6.2016

Vuorovaikutusraportti IV. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2016:2 Kslk 14.6.2016

2015 Kaavaehdotus

Yleiskaavaehdotuksen selostus: Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava – Ehdotus 6.10.2015, kslk 10.11.2015. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:7. Lisälehti kaupunkisuunnittelulautakunnan 10.11.2015 päätöksistä.

Yleiskaavaehdotuksen päivitetty kaavakartta. Kslk 10.11.2015.

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet. Päivitetty 6.10.2015. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:8.

Teknistaloudellinen suunnittelu. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:3.

Raideliikenteen verkkoselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja HSL 2015. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2. Teksti: Strafica Oy.

Natura-arviointi. Ramboll Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:2.

Taloudellisten vaikutusten arviointi. FCG Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:1.

Kaupunkibulevardien seudulliset vaikutukset. WSP Oy, Kaupunkitutkimus TA Oy, Strafica Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:5.

Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi – liikenneselvitys. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:6.

Vuorovaikutusraportti III, 6.10.2015. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2015:4.

Kaavaselostuksen liitteisiin kuuluu koko yleiskaavan valmisteluaineisto.

2014 Kaavaluonnos

Yleiskaavaluonnoksen selostus: Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava. 25.11.2014. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:44. Lisälehti kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.12.2014 päätöksistä.

Yleiskaavaluonnoksen päivitetty kaavakartta. 16.12.2014.

Yleiskaavaluonnoksen kaavakartta. 25.11.2014.

Maankäyttötarkastelut ja selvitykset

Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:43.

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto nyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18.

Mahdollisuuksien Malmi. Keskusta, lentokenttä, Pukinmäki ja Jakomäki. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:21.

Käpylä 2050 – Ideasuunnitelma asemanseudun tiivistämisestä. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:20.

Laajasalon alueellinen kehittämissuunnitelma ja kaupunkibulevardi. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:13.

Vuosaaren maankäytön kehittämisperiaatteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:14.

Itäkeskus 2050 – ideasuunnitelma. Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:35.

Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:17.

Helsingin kestävä viherrakenne. Miten turvata kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä kaupunkirakenteessa – Kaupunkiekologinen tutkimusraportti. Helsingin yliopisto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:27.

Meri-Helsinki yleiskaavassa. Rannikko, saaristo, meri ja satamatoiminnot. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto nyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:15.

Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykkeen inventointiselvitys. Museovirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:32. Liite: oheismateriaaliin kuuluva kohdeluettelo.

Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella – Rakentamisen konsepteja. Serum Arkkitehdit Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:28.

Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja – Esimerkkejä väyläalueiden kattamisesta. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:30.

Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys. Ilmatieteenlaitos. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:29.

Korkea rakentaminen Helsingin esikaupunkialueilla. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:19.

Helsinkiin tulevan helikopterikentän sijaintipaikkaselvitys Ramboll. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:34.

Karttakysely ja hetket suunnittelijana. Yhteenveto vision ja kaavaluonnoksen välissä käydystä kaupunkilaiskeskustelusta lokakuu 2013–lokakuu 2014.

“Hetki suunnittelijana” – Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä. Timo Kopomaa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:31.

Vuorovaikutusraportti II, 25.11.2014. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:37. Lisälehti kaupunkisuunnittelulautakunnan 16.12.2014 päätöksistä.

Vaikutusarviointiraportit

Luontovaikutusten arviointi. Ramboll Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:39.

Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014. Ramboll. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:26.

Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:42.

Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi. WSP Finland Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:25.

Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:23.

Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät vaikutukset. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:16.

Yleiskaavaluonnoksen KARVI-arviointi. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:36.

Yleiskaavan mukaisen raideliikenneverkon vaikutukset alueiden saavutettavuuteen. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:41.

Yleiskaavatyöhön liittyvä oheismateriaali

Helsingin luoteisosan liito-oravakartoitus 2014. Esa Lammi ja Pekka Routasuo. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:40.

Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014. Wermundsen Consulting Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38.

Kohdeluettelo Helsingin ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykkeen inventointiselvityksestä. Museovirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastonyleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:33.

2013

Visio 2050: Kaupunkikaava – Helsingin uusi yleiskaava. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:23.

Vision 2050: Stadsplan – Ny generalplan för Helsingfors. Utredningar vid översiktsplaneringsavdelningen på Helsingfors stadsplaneringskontor 2013:23.

Vision 2050: Urban plan – the new Helsinki city plan. Reports by the Helsinki City Planning Department general planning unit 2013:23.

Yleiskaavan vision liitteet

Helsingin kantakaupungin laajentaminen – Moottoritiemäisten ympäristöjen maankäytön tehostaminen ja muuttaminen urbaaniksi kaupunkitilaksi. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:4.

Kohti urbaanimpaa Helsinkiä. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:2.

Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:5.

Keskustan rooli yleiskaavan visiossa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:6.

Jokeri 2 – Maankäytön kehittämisperiaatteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:7.

Tiederatikan vaikutusalueen maankäytön kehittämisperiaatteet. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:8.

Esikaupunkien asemanseutujen kehittämisen edellytykset. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:3.

Uudistava täydentäminen – purkava saneeraus. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:9.

Helsingin palveluverkkoselvitys sekä tavoiteverkko 2050. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:10.

Helsingin ilmastopäästöjen vähentämisen mahdollisuudet yleiskaavassa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:11.

Arjen Saavutettavuus – Liikumme jotta saavutamme. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:12.

Saavutettavuuden vaikutus alueiden vetovoimaan. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:13.

Suurkaupungistumisen kaupunkitalouden vaikutus yleiskaavan visioon 2050. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:14.

Helsingin viher- ja virkistysalueet ja kaupunkiluonto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:15.

Kansainvälinen Helsinki. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:16.

Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:17.

Meri-Helsinki yleiskaavassa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:18.

Skenaarioista visioihin – Pitkän aikavälin vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja alustavia vision elementtejä yleiskaavaan. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:1.

Vuorovaikutusraportti – Kannanotot Helsingin uuden yleiskaavan lähtökohdista ja työ-ohjelmasta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto. 22.10.2013.

Yleiskaavan alkumetrit kaupunkilaisten kanssa – yhteenveto visiovaiheen keskustelusta marraskuu 2012–syyskuu 2013

Viranomaisneuvottelumuistio 28.11.2012. Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n mukainen viranomaisneuvottelu koskien Helsingin uuden yleiskaavan aloitusvaihetta.

Yleiskaavan vision oheismateriaali

Yritysalueet Helsingissä (sis. Helsingin Yleiskaava 2002 työpaikka-alueiden profiilit). Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille -raportin liite 1. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:19.

Helsingin yritysalueiden markkinalähtöinen tulevaisuus. Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille -raportin liite 2. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:20. Newsec Valuation Oy. 17.12.2012.

Toimitilavarannot pääkaupunkiseudulla. Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille -raportin liite 3. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:21.

Pääkaupunkiseudun työpaikkakeskittymät – klustereitako? Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille -raportin liite 4. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:22.

Helsingin moottoritiealueiden maankäytön muutosten kaupunkitaloudelliset vaikutukset. Kaupunkitutkimus TA Oy, Sito Oy. 14.2.2013.

Helsingin uuteen yleiskaavaan liittyvien liikennehankkeiden vaikutusten arviointi, OSA A. Moottoritiemäisten alueiden tarkastelut – keskeiset tulokset. Strafica 2013.

Väestönkasvun ilmastovaikutukset pääkaupunkiseudulla maankäytön suunnittelun näkökulmasta. Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd. 31.1.2013.

Vihreä ja merellinen Helsinki 2050 – VISTRA osa I: lähtökohdat ja visioHelsingin kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston selvityksiä 2013:4.

Loppuraportti: Automaattisen liikenteen metropolivisio. Automaattisen liikenteen metropolivisio -työryhmä. 17.5.2013.

Elinkeinoelämän liikennetarpeet – Helsingin citylogistiikan ja asiakasliikenteen kehittämistarpeet -esiselvitys. SITO Oy. 17.6.2013.

2012

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma – Miten yleiskaava tehdään ja miten sen valmisteluun voi osallistua?
13.11.2012. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:1.

Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma
13.11.2012. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:2.

Helsingin seudun ja Helsingin väestökehitys. Toteutunut väestönkasvu ja projektiot vuoteen 2050
13.11.2012. Työohjelman liite. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:3.

Yleiskaavavarantoselvitys 2012
13.11.2012. Työohjelman liite. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:4.

Kaupunkitaloudellisia tarkasteluja yleiskaavan lähtökohdaksi
13.11.2012. Työohjelman liite. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:5.

Arjen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla – Makrotaso
13.11.2012. Työohjelman liite. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:6.

Kansainvälinen yleiskaavavertailu – Eurooppalaiset yleiskaavat
13.11.2012. Työohjelman liite. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2012:7.

Ruotsi

Helsingfors generalplan – Plan för deltagande och bedömning
13.11.2012. Helsingfors stadsplaneringskontor, översiktsplaneringsavdelningens utredningar 2012:1.

Englanti

Helsinki City Plan – Statement of Community Participation and Involvement in the City Plan process
13.11.2012. Helsinki City Planning Department, Strategic Urban Planning Division reports 2012:1.