Yleiskaava

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto laatii parhaillaan uutta yleiskaavaa. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä.

Yleiskaava vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten kuluttua. Yleiskaavan lähtökohtana on ollut väestöennuste, jonka mukaan vuonna 2050 Helsingissä on noin 860 000 asukasta.

Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Helsinki on jo lähes kokonaan asemakaavoitettu, joten nykyisiä asemakaavoja tullaan muuttamaan uuden yleiskaavan perusteella.

Helsingissä yleiskaava on laadittu noin kymmenen vuoden välein. Nykyinen yleiskaava, Yleiskaava 2002, sai lainvoiman vuonna 2006. Uusi yleiskaava valmistellaan siten, että Helsingin kaupunginvaltuusto voi tehdä siitä päätöksen viimeistään vuonna 2016.

Yleiskaavatyö koostuu kolmesta osiosta: visiosta, yleiskaavakartasta ja toteuttamisohjelmasta:

  1. Visio 2050 on maankäytön pitkän aikavälin tavoitetila vuoteen 2050 asti. Visiotyön pohjana on ajatus Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunkina, jolla on laajeneva vahva pääkeskus – kantakaupunki. Visiossa tarkastellaan Helsinkiä myös osana seutua ja eurooppalaisten suurkaupunkien verkostoa.
  2. Yleiskaavakartta merkintöineen ohjaa asemakaavoitusta noin vuoteen 2030 saakka tai kunnes laaditaan seuraava yleiskaava. Kaavakartan tarkkuus määräytyy suunnittelun kuluessa. Yleiskaavaselostukseen liittyy runsaasti selventävää aineistoa. Selostuksessa on tiedot kaavan ratkaisun perusteluista ja vaikutuksista. Selostukseen liittyy selventävää aineistoa.
  3. Toteuttamisohjelmassa esitetään se, millä keinoilla yleiskaavan tavoitteisiin voidaan päästä. Siinä määritellään myös yleiskaavan toteuttamisaikataulu ja -järjestys. Siinä voidaan esimerkiksi määrittää asemakaavoitusjärjestys.

Kaavaprosessi – Miten kaavoitus etenee?

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä yleiskaavoituksen lähtökohdat ja työohjelma olivat julkisesti nähtävillä 22.11.2012–23.1.2013.

Vuonna 2013 tehtiin yleiskaavan Visio 2050 sekä erilaisia maankäyttösuunnitelmia. Visio 2050 hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 22.10.2013.

Vuoden 2014 aikana valmisteltiin ensimmäinen versio yleiskaavakartasta eli yleiskaavaluonnos ja kaavaselostus. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.12.2014 asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäville. Kaavaluonnos oli nähtävillä 7.1.–27.2.2015.

Yleiskaavaluonnosta tarkennettiin yleiskaavaehdotukseksi kaavaluonnoksesta saadun palautteen, vaikutusten arviointien, selvitysten yms. pohjalta. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi ehdotuksen nähtäville 10.11.2015.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 27.11.2015–29.1.2016. Ehdotusta tarkennettiin tarkistetuksi yleiskaavaehdotukseksi lausuntojen ja muistutusten sekä jatkoselvitysten pohjalta. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti tarkistetusta yleiskaavaehdotuksesta 14.6.2016. Lautakunta puolsi Helsingin kaupunginhallitukselle yleiskaavan hyväksymistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Helsingin uuden yleiskaavan 17.10.2016. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uuden yleiskaavan 26.10.2016. Yleiskaavalle valmistellaan tällä hetkellä toteuttamisohjelmaa.