Kontakt

För meddelanden som riktas direkt till en viss person är e-postadresserna i formatet: fornamn.efternamn@hel.fi

Rikhard Manninen, generalplanechef
tfn 310 37160

Christina Suomi, enhetschef
tfn 310 37321

Anne Karlsson, teamchef, utredning och konsekvensanalys
tfn 310 37444

Heikki Salmikivi, teamchef, översiktlig planering av markanvändning
tfn (09) 310 37483

Trafikplanering
Heikki Hälvä, byråchef, tfn 310 37142

Teknisk infrastruktur
Jouni Kilpinen, diplomingenjör, tfn 310 37251

Landskapsplanering, natur och kulturmiljöer
Raisa Kiljunen-Siirola, landskapsarkitekt,
tfn 310 37209

Kommunikation
Heikki Mäntymäki, kommunikationschef, tfn 310 37368
Mikko Uro, kommunikationsplanerare, mediakommunikation
tfn 310 37394

Publikationer och material
Sari Yli-Tolppa, planeringsassistent
tfn 310 37068

Stadsmiljösektorn
Allmän planering av markanvändning
Generalplanläggning
PB 58211 (Folkskolegatan 3)
00099 HELSINGFORS STAD