Generalplan

Generalplanens struktur

Generalplanearbetet består av tre delar: visionen, generalplanekartan och genomförandeprogrammet.

  1. Vision 2050 utgör målsättningen för markanvändningen på lång sikt fram till år 2050. Grunden för visionsarbetet är idén om Helsingfors som en nätverksstad för spårtrafiken, med ett expanderande, starkt huvudcentrum – innerstaden. I visionen granskas Helsingfors också som en del av regionen och av nätverket av europeiska storstäder.
  2. Generalplanekartan inklusive beteckningar styr detaljplaneringen fram till omkring år 2030 eller tills nästa generalplan utarbetas. Under planeringens gång fastställs generalplanekartans exakthet. Generalplanebeskrivningen innehåller en stor mängd förtydligande material. I beskrivningen finns information om motiveringarna till och effekterna av planlösningen. Beskrivningen innefattar förtydligande material.
  3. I genomförandeprogrammet presenteras de metoder som används för att uppnå målen i generalplanen. Där definieras också tidtabellen och ordningsföljden för genomförandet av generalplanen. I genomförandeprogrammet kan t.ex. detaljplaneringsordningen fastställas.

Hur framskrider planeringen?

År 2012 har redan olika utredningar och undersökningar genomförts för planeringen. I slutet av år 2012 kommer den här planen för deltagande och bedömning samt utgångspunkterna och arbetsprogrammet för generalplaneringen att behandlas av stadsplaneringsnämnden. Därefter framläggs de offentligt till påseende. År 2013 sammanställs Vision 2050 för generalplanen och olika markanvändningsplaner. Utifrån dessa bereds den första versionen av generalplanekartan, d.v.s. utkastet till generalplan. Målsättningen är att visionen ska behandlas av stadsplaneringsnämnden år 2013. Den eftersträvade tidtabellen för behandling av planutkastet är år 2014.

År 2014 preciseras utkastet till generalplan till ett förslag till generalplan på basis av responsen om planutkastet, bedömningen av effekter, utredningarna etc. Samtidigt utarbetas ett genomförandeprogram för planen. Enligt den rådande uppskattningen kommer förslaget till generalplan att behandlas av stadsplaneringsnämnden år 2015 samt av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige under år 2016.

Vilka aspekter bedöms och undersöks i generalplaneringen?

Utredningar för arbetet med generalplanen har redan gjorts ur många olika synvinklar och om många olika ämnen. På basis av utredningarna har utgångspunkterna och målsättningarna för generalplaneringen definierats. I takt med att planeringen framskrider preciseras utredningsbehoven och under processens gång kommer man att göra olika utredningar, undersökningar och planer som används både i planeringen och när effekterna av planens genomförande bedöms.

Var hittar jag information?

Information om generalplanen sammanställs på projektets webbsidor på adressen www.yleiskaava.fi. På sidorna kan du bekanta dig med materialet och följa med hur planeringen framskrider. Du hittar också aktuell information om evenemang. Alla dokument förknippade med projektet finns på stadsplaneringskontorets webbsidor www.hel.fi/ksv under ”Planer på kartan”.

Du hittar det material som finns till påseenden på stadsplaneringskontorets webbsidor under ”Aktuella planer”. Staden informerar också om påseendetiderna med hjälp av tidningsannonser i åtminstone de tidningar som har godkänts av fullmäktige (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet och Metro). Vid behov används också de lokala tidningarna som utkommer i de olika stadsdelarna.

Dessutom kan tidningsannonser publiceras om evenemang och diskussionstillfällen med anknytning till generalplanen. Du hittar också information om evenemangen på stadsplaneringskontorets Facebook-sida www.facebook.com/helsinkisuunnittelee.

Information om generalplanens planläggning publiceras varje år på våren I planläggningsöversikten. Växelverkansplanerarna eller de planerare som breeder generalplanen ger aktuell information. Du kan kontakta planerarna personligen per telefon eller e-post.

Vem kan delta?

Alla som är intresserade kan delta i beredningen av generalplanen. Markanvändnings- och bygglagen fastställer att intressenterna är markägare och -innehavare, invånare, bostadsaktie- och fastighetsbolag, företag och näringsutövare samt arbetande i planområdet och dess påverkningsområde, d.v.s. alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen. Andra intressenter är föreningarna, organisationerna och samfunden som är verksamma i området. Även myndigheter vars verksamhetsområde behandlas i planen är intressenter. Åtminstone följande är intressenter:

•    Invånare, arbetande, studerande
•    Företag
•    Invånarföreningar och andra medborgarorganisationer
•    Olika typer av andra samfund
•    Helsingfors stads ämbetsverk och inrättningar
•    Samkommunerna i Helsingforsregionen
•    Grannkommunerna och de övriga kommunerna i Helsingforsregionen
•    De statliga myndigheterna
•    Övriga myndigheter och offentliga samfund

Mer information:

Helsingfors generalplan – Plan för deltagande och bedömning – Hur utarbetas generalplanen och hur kan man delta i beredningen av den? (pdf)