Blogg: Generalplan

Högsta förvaltningsdomstolens beslut om generalplanen äventyrar inte Helsingfors planläggningsmål för de närmaste åren

Högsta förvaltningsdomstolen har gett sitt beslut om generalplanen för Helsingfors. Några delar av generalplanen upphävdes. Man kan dock fortsätta planera markanvändningen i Helsingfors enligt genomförandeprogrammet för generalplanen. Beslutet påverkar inte avsevärt det programmerade genomförandet av planläggningen i Helsingfors på 2020-talet. Högsta förvaltningsdomstolen gav sitt beslut om Helsingfors generalplan den 8 november 2018. Framställningssättet i generalplanen[…]

Blogg: Generalplan

Broschyr om den nya generalplanen

Innehållet i den nya generalplanen för Helsingfors finns nu i komprimerad form i en broschyr. De centrala lösningarna i generalplanen – att staden ska förtätas, innerstaden byggas ut vid stadsboulevarder och spårtrafiken utvecklas – kommer tydligt fram i broschyren. Till det som behandlas i broschyren hör det maritima i Helsingfors, nätet av grön- och rekreationsområden[…]

Blogg: Generalplan

Stadsfullmäktige godkände generalplanen efter en sex timmar lång diskussion

Stadsfullmäktige godkände den nya generalplanen för Helsingfors efter en lång diskussion och flera omröstningar. Olika förslag om återremiss för ny beredning röstades ner med stor majoritet. Ett förslag att Centralparken inte skulle ingå i generalplanen förkastades med rösterna 55–30. Andra förslag förkastades ännu tydligare. Antalet inlägg var nästan 150, och diskussionen tog sammanlagt drygt 6[…]

Blogg: Generalplan

Generalplanen för Helsingfors hos beslutsfattarna

Den nya generalplanen för Helsingfors började behandlas i stadsstyrelsen den 19 september, och behandlingen fortsätter den 17 oktober. Biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäkis förslag är till innehållet likalydande med det som stadsplaneringsnämnden tidigare godkände enhälligt. Det slutliga beslutet om generalplanen fattas av stadsfullmäktige senare på hösten. Generalplanen styr stadens utveckling långt in i framtiden. En utgångspunkt[…]

Blogg: Generalplan

Förslaget till generalplan överförs från stadsplaneringsnämnden enhälligt för beslutsfattande

Helsingfors stadsplaneringsnämnd beslöt den 14 juni 2016 om Helsingfors reviderade förslag till generalplan. Stadsplaneringsnämnden föreslår för Helsingfors stadsstyrelse att generalplanen godkänns. Avsikten är att fatta det slutliga beslutet om generalplanen på hösten 2016 vid Helsingfors stadsfullmäktige. Generalplanen är en strategisk plan för markanvändningen och gör det möjligt för Helsingfors att växa till en stad med[…]

Blogg: Generalplan

Förslaget till Helsingfors nya generalplan behandlas av beslutsfattarna

Helsingfors stadsplaneringsnämnd inleder behandlingen av förslaget till generalplan tisdagen den 6 oktober. Förslaget till generalplan visar hur Helsingfors kan växa med 250 000 invånare fram till år 2050. Förslaget till generalplan har bearbetats utifrån ett utkast från ett år sedan. De grundläggande lösningarna i planen är oförändrade: Helsingfors föreslås bli en tätt bebyggd stad, vars[…]

Blogg: Generalplan

Innehållet i utkastet till generalplan i ett nötskal

I Helsingfors förbereds en ny generalplan. Målet är att generalplanen ska behandlas av Helsingfors stadsfullmäktige under år 2016. Utkastet till generalplanen färdigställdes i slutet av 2014. I den nya broschyren berättar vi om det centrala innehållet i utkastet. Generalplanen förbereder Helsingfors för en betydande folkökning. För dimensioneringen i generalplanen bedöms det att det år 2050 finns[…]

Blogg: Generalplan

Visionen för generalplanen leder mot en tätare stad

I Helsingfors år 2050 förenar spårtrafiken tätt bebyggda förortscenter. Innerstaden har byggts ut längs motorvägarna som gjorts om till stadsboulevarder. Denna framtidsutsikt läggs fram i visionen för Helsingfors nya generalplan. I visionen beskrivs de strategiska avsikterna av de viktigaste markanvändningslösningarna i generalplanen. I visionen föreslås även riktlinjer för verksamheten för att uppnå dessa mål.