Blogi: Kaupunkirakenne

Keskuspuiston tulevat rajat määritellään asemakaavoituksella

Yleiskaavasta ja sen kaavamerkinnöistä keskustellaan vilkkaasti. Vilkkain keskustelu on käyty keskuspuiston viheralueiden ja uuden Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardin varrelle suunniteltujen alueiden rajauksesta. Uusi yleiskaava koostuu erivärisistä 100 x 100 metrin ruuduista, jotka kuvaavat maankäytön pääkäyttötarkoitusta. Vihreät ruudut ovat virkistys- tai viheralueita. Asuntovaltaiset korttelialueet on merkitty ruskealla. Asuntovaltaiseksi merkitty ruutu ei tarkoita sitä, että koko ruudun alue rakennetaan[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Kaupunkibulevardeilla enemmän kantakaupunkia Helsinkiin

Helsingin yleiskaava esittää pitkän kaupunkirakenteellisen muutoksen käynnistämistä. Tavoitteena on varmistaa kaupungin kasvun mahdollisuudet ja hyvän kaupunkiympäristön toteuttaminen. Helsingin valmisteilla olevan yleiskaavan kaupunkibulevardiajatuksista on käyty vilkasta keskustelua. Keskustelussa näkyvät enemmän huolet ja pelot kuin tavoitteet ja mahdollisuudet. Yleiskaavassa oleva ajatus moottoritiemäisten väylien muuttaminen kaduiksi voi tuntua radikaalilta. Kyseessä ei ole yksi iso kerralla toteutettava muutos, joka[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Raide-Jokerin varsi tiivistyy

Oulunkylään, Maunulaan ja Pajamäkeen suunnitellaan uutta asuinrakentamista Raide-Jokerin reitin varrelle. Asemakaavaluonnokset ovat valmistuneet Käskynhaltijantien ympäristöstä, Pirjontien ja Pirkkolantien alueesta sekä Patterimäen itäosasta. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunniteltu pikaraitiolinja. Oulunkylässä tavoitteena on, että Käskynhaltijantien ja Norrtäljentien ympäristöt muuttuvat tiiviisti rakennetuiksi kaduiksi, joiden varsilla on asuntoja sekä liiketiloja. Asuntoja tulisi noin 1 800[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Moottoriteiden tilalle monipuolista kaupunkia

Yleiskaavan valmistelussa on vahvasti esillä kantakaupungin laajentaminen muuttamalla moottoritiemäisiä sisääntuloväyliä vähitellen urbaaneiksi pääkaduiksi eli kaupunkibulevardeiksi. Toimiakseen bulevardisointi edellyttää liikennejärjestelmän kehittämistä. Yleiskaavassa esitetään esimerkiksi koko kaupungin kattavaa laajaa pikaraitiotieverkkoa. Tärkeää on myös pitää huolta kulkumuotojen priorisoinnista. Helsinki haluaa edistää ennen muuta kestäviä liikkumismuotoja eli kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Blogi: Kaupunkirakenne

Viheryhteydet liittävät virkistysalueet verkostoksi

Helsinki on viherverkostokaupunki, jossa laajat vihersormet ja poikittaiset viheryhteydet jatkuvat kauas seudulle. Yleiskaavan tavoitteena on virkistysalueiden hyvä saavutettavuus ja viherverkoston kehittäminen tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Helsingille tyypillinen laajojen yhtenäisten viheralueiden jakama kaupunkirakenne on erityisyys, josta halutaan jatkossakin pitää kiinni. Yleiskaavaehdotus osoittaa säteittäiset laajat viheralueet eli vihersormet, merellisen virkistysvyöhykkeen ja poikittaiset viheryhteydet, joita on korostettu omalla kaavamerkinnällä. Keskeinen[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Malmin lentokentän alueen kaavarunko rakentuu puistojen ympärille

Kaavarunkoluonnoksessa kaupunkirakenteen perustana on puistoverkosto. Tavoitteena on, että pikaraitiotiet ja Lahdenväylän ylittävät sillat liittävät alueen ympäröivään kaupunkiin. Kaavarunko on nähtävillä mielipiteitä varten 12. lokakuuta saakka. Kaavarungosta keskustellaan 30. syyskuuta Malmilla. Kaavarungon joukkoliikenneratkaisu perustuu kahteen runkolinjaan. Lahdenväylän suuntainen pikaraitiotie kulkee kantakaupungista Viikin ja lentokentän alueen kautta Jakomäkeen. Poikittainen Raide-Jokeri 2 -linja vie Malmin juna-asemalle ja Kontulan metroasemalle.[…]

Blogi: Kaupunkirakenne

Yleiskaavan tavoitteena autoriippuvuuden vähentäminen

Liikenteen päästöt ovat tällä hetkellä noin neljännes koko Helsingin ilmastopäästöistä. Kaupunkisuunnittelun vaikutusmahdollisuus juuri liikenteen päästöihin on suoraviivaisin. Päästöt ovat sitä suuremmat, mitä hajaantuneempi yhdyskuntarakenne on. Yleiskaavan ilmastovaikutusten arvioinnissa on keskitytty erityisesti kaavaratkaisun aiheuttamiin muutoksiin liikenteen aiheuttamissa päästöissä.

Blogi: Kaupunkirakenne

Kantakaupunki laajenee bulevardeille

Kaupunkibulevardit mahdollistavat urbaanin kantakaupungin laajenemisen. Bulevardeiksi muutettavien moottoriteiden varsille rakennetaan tiiviitä, kantakaupungin perinteistä korttelirakennetta jatkavia uusia kaupunginosia. Noin kolmasosa yleiskaavavarannosta sijoittuu kaupunkibulevardien varsille ja niiden lähiympäristöön.