Blogi: Energia

Lautakunta otti kantaa tuulivoiman sijoittamisperiaatteisiin

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9. helmikuuta kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle tuulivoiman sijoittamisperiaatteiden ja -vyöhykkeiden hyväksymistä ohjeeksi Helsinkiin mahdollisesti suunniteltavalle ja rakennettavalle tuulivoimalle. Päätöksen mukaan tuulivoiman jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, etteivät tuulivoimalat vaikeuta puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa. Jatkosuunnittelussa on huomioitava myös meriturvallisuus, erityisesti alusliikennepalvelun eli VTS-keskuksen toiminta. Lisäksi on varmistauduttava siitä, että tuulivoimalat eivät haittaa Isosaaren kehittämistä merellisen virkistyksen[…]

Blogi: Energia

Onko Helsingissä tuulivoiman vuoro?

Helsinkiläisten suhtautumista tuulivoiman rakentamiseen selvitetään verkkokyselyllä elokuun loppuun asti. Helsingillä on tavoite tulla hiilineutraaliksi kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Tuulivoiman lisääminen Helsingin energiapalettiin on yksi mahdollisuus tavoitteen saavuttamisessa. Maailmanlaajuinen ilmastokriisi ja siihen liittyvät päästöjen vähentämisen tavoitteet aiheuttavat tarpeen muuttaa yhdyskuntien energiajärjestelmiä. On tarve käyttää entistä vähemmän energiaa ja tuottaa energiaa uusiutuvilla tuotantomuodoilla.

Blogi: Kaupunkirakenne

Yleiskaavan tavoitteena autoriippuvuuden vähentäminen

Liikenteen päästöt ovat tällä hetkellä noin neljännes koko Helsingin ilmastopäästöistä. Kaupunkisuunnittelun vaikutusmahdollisuus juuri liikenteen päästöihin on suoraviivaisin. Päästöt ovat sitä suuremmat, mitä hajaantuneempi yhdyskuntarakenne on. Yleiskaavan ilmastovaikutusten arvioinnissa on keskitytty erityisesti kaavaratkaisun aiheuttamiin muutoksiin liikenteen aiheuttamissa päästöissä.

Blogi: Osallistu

Työpajoista kiteytyi ajatuksia suunnitteluun

Kevään neljässä Hetki suunnittelijana -työpajassa syntyi 250 helsinkiläisen voimin yhteensä 27 suunnitelmaa Helsingin tulevaisuudesta. Suunnitelmien sisällöstä on löydettävissä toistuvia teemoja, joiden ryhmittely on yleiskaavatyön kannalta kiinnostavaa. Erittäin tiivistetysti suunnitelmien ajatukset voisi kiteyttää näin: Bulevardisointi on erittäin laajaa hyväksyntää nauttiva tapa kaupungin kasvulle, Juna- ja metroasemien ympäristöistä toivotaan tiiviisti rakennettuja keskuksia, Laajojen ja yhtenäisten viherverkostojen säilyminen[…]

Blogi: Yleiskaavaprosessi

Kaupunkilaiset ja vision vääntäjät kahvilla

Yleiskaavan pohjaksi tehtävän visiotyön tuloksia esiteltiin Laiturilla 22.5. Osallistuminen oli ilahduttavan runsasta ja keskusteluissa vision tekijät vastaanottivat niin tervetullutta kritiikkiä kuin myös kannustusta työn jatkamiseksi samaan malliin. Liikenteen visiossa keskusteluja käytiin erityisesti raideliikenteen verkoston laajentamiseen liittyen. Entistä enemmän raideliikenteeseen tukeutuvaa kaupunkirakennetta pidettiin yleisesti hyvänä pyrkimyksenä, joskin huomioitiin myös raideinfrastruktuurin rakentamisen kalleus ja siitä johtuva toteutumisen[…]

Blogi: Osallistu

Itiksen alue suunniteltiin uusiksi Legoilla

Yleiskaavan osastolla kaupunkisuunnittelumessuilla kävijät suunnittelivat Itäkeskuksen ja Puotinharjun aluetta Lego-mallin avulla. Tulevaisuudessa kaupungin kasvu suuntautuu yhä enemmän sisäänpäin. Tämä tarkoittaa sitä, että täydennysrakentamisen rooli korostuu entisestään. Lego-mallin avulla messuvieraat kertoivat ajatuksiaan esikaupunkialueen täydennysrakennusmahdollisuuksista. Dokumentoituja ehdotuksia kaupunkirakenteen kehittämiseksi tuli useita kymmeniä. Suosituimpana teemana oli nykyisten pysäköinnille varattujen alueiden muuttaminen asuinkäyttöön. Etenkin Itäkeskuksen ja Puotinharjun ostoskeskusten välinen[…]

Blogi: Energia

Miten yleiskaava vastaa ilmastohaasteisiin?

Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Yleiskaavan suorin keino hillitä ilmastonmuutosta on kaupunkirakenteen tiivistäminen ja sitä kautta liikenteen päästöjen vähentäminen. Ilmastonmuutos on viime vuosina noussut yhdeksi merkittävimmäksi yhteiskunnallista kehittämistä ohjaavaksi tekijäksi. Valtiot ovat tehneet kansainvälisiä sitoumuksia ilmastonmuutoksen hillintätoimista. Myös kaupungit ovat sitoutuneet päästöjen vähentämiseen.